ماه نهم بارداری

ماه نهم بارداری

ماه نهم بارداری آخرین ماه است و پایان بارداری شما در پیش است و روز بزرگ نزدیک. از چند جهت این چند هفته پایانی مثل سه هفته اول است. درد و ناراحتی در ناحیه شکم و کمر شایع تر است. در ماه نهم بارداری، زن احساس بزرگی، سنگینی، خستگی و بی حوصلگی می کند. این …

ماه نهم بارداری ادامه مطلب »